57
Created on By tehnickahan

Давачи и извршни елементи

1 / 16

Ако се на температурном  давачу у раду измери 0V то значи:

2 / 16

Наведени су искази који се односе на промену напонских сигнала давача. Издвојити тачне исказе.

3 / 16

Издвојити даваче за које је уобичајено да имају ширмован кабл/уплетене проводнике за заштиту од електромагнетних сметњи.

4 / 16

Наведени су називи давача система управљања мотором. Издвојити даваче који служе за мерење оптерећење мотора.

5 / 16

Издвојити даваче за чији рад није потребно напајање.

6 / 16

Приказано је пет различитих резултата мерења напона напајања давача температуре мотора (NTC) са датим условима мерења. Од понуђених мерења само једно мерење је тачно са исправним напоном напајања. Издвојити то мерење.

7 / 16

Издвојите даваче који дају дигитални сигнал.

8 / 16

Наведени су  давачи који служе за мерење оптерећења мотора. Издвојити даваче који директно мере масу усисаног ваздуха.

9 / 16

Међу понуђеним исказима који се односе на положаје давача издвојити тачне.

10 / 16

Наведени су искази који се односе на ламбда сонду. Издвојите тачне исказе.

11 / 16

На ком принципу не може да ради давач броја обртаја мотора?

12 / 16

Извршни елементи (актуатори)

13 / 16

Када се на излаз за бризгаљку управљачке јединице повеже нискоомска бризгаљка уместо високоомске отпорности 16 ома:

14 / 16

Која од наведених давача оптерећење мотора има највећу тачност мерења?

15 / 16

Проценити да ли је давач исправан. На графику је приказана промена електричног отпора у зависности од температуре за давач температуре мотора. На температури 20°C измерен је отпор давача 300 Ω, а на температури 80°C 200 Ω.

Одговор:  Давач је __________. (уписати реч која недостаје на црти)

 

16 / 16

На слици је приказана електрична шема давача апсолутног притиска усисног ваздуха (MAP) који је прикључен на рачунар, а испод слике напонска карактеристика давача. Издвојити исказе који одговарају датој шеми и давачу.

Your score is

The average score is 50%

0%