26
Created on By tehnickahan

Системи убризгавања ОТО мотора

1 / 50

Подешавањем почетног положаја пригушног лептира на већу отвореност, мотору са системом убризгавања LE Jetronic без ламбда сонде:

2 / 50

На слици је приказан:

 

3 / 50

Променљивим временом отварања и затварања вентила мотора добија се:

4 / 50

Код комбинованих система паљења  и убризгавања, вентил променљиве геометрије усисне гране има улогу да:

5 / 50

Вентил за регенерацију бензинских пара EVAP служи за:

6 / 50

Системски притисак бензина код К Jetronic система убризгавања је:

7 / 50

Хладнији ваздух који се усисава у мотор са системом убризгавања LE Jetronic:

8 / 50

Систем убризгавања бензинског мотора са ламбда сондом, приликом очитавања комуникациони уређај параметара рада у празном ходу, приказује у дужем периоду стално сиромашну смешу. Мотор је загрејан. Одредити колико је време убризгавања у овом случају:

9 / 50

Брзина обртања мотора у празном ходу код комбинованог система паљења и убризгавања ME Motronic се регулише

10 / 50

Код централног (Mono) система убризгавања, у горњој комори регулатора притисак горива налази се:

11 / 50

Када на систему паљења и убризгавања Mono Motronic откаже прекидач празног хода, брзина обртања мотора у празном ходу ће бити:

12 / 50

Који су најважнији параметри на основу којих ЕУЈ одређује дужину убризгавања код централног Mono Jetronic система убризгавања?

13 / 50

Код комбинованог система паљења и убризгавања ME Motronic пригушним вентил се отвара:

14 / 50

Специјални режим рада двоструко убризгавање код директног система убризгавања GDI се користи при:

15 / 50

Већа маса ваздуха се добија када је:

16 / 50

Системски притисак горива код централног (Mono) система је:

17 / 50

Појава динамичног паљења, односно фреквенција осциловања усисаног ваздуха зависи од:

18 / 50

Проводник који спроводи сигнал са класичне ламбда сонде до ЕУЈ-е боје је:

19 / 50

Код централног (Mono) система убризгавања смеша се формира:

20 / 50

Ако у катализатор доспеју материје као што су гориво, адитив, уља и др. они трајно загађују и уништавају сам катализатор и та неисправност је позната као:

21 / 50

Коефициент вишка ваздуха λ  дефинише се као количник:

22 / 50

Код мултипоинт система убризгавања горива са повратним водом, притисак горива _________ од потпритиска у усисном воду.

23 / 50

Код индиректног система убризгавања ОТО мотора у систему довода говора са повратним водом системски притисак горива је _____ бар, а без повратног вода је ______ бара.

24 / 50

Када нa систему паљења и убризгавања ME Motronic дође до меморисања кода грешке са значењем, давач температуре ваздуха, напон превисок", то наводи да је:

25 / 50

Ако је на систему Motronic  при очитавању параметара рада у празном ходу притисак у усисној грани већи од очекиваног , време убризгавања ће бити:

26 / 50

Наведене су корекције управљачких параметара. Издвојити оне које управљачка јединица комбинованог система паљења и убризгавања користи након детектовања детонатног сагоревања:

27 / 50

Издвојити узроке неисправности система за напајање бензином који не доводе до смањења притиска убризгавања система Мono Jetronic.

28 / 50

Ако се при константном протоку ваздуха Q у јединици времена кроз усисну грану повећава брзина обртања мотора n,систем убризгавања LH Jetronic:

29 / 50

Код MED Motronic система директног убризгавања специјални додатни режим рада су:

30 / 50

Када се на возилу са бензином ЕУРО 3 мотором и Motronic системом скине катализатор, рачунар препознаје неисправност због тога што:

31 / 50

Када се мерењем времена убризгавања система Mono Jetronic у празном ходу добије мања вредност од очекиване разлог је:

32 / 50

Код комбинованих система паљења и убризгавања MED Motronic вентил за рециркулацију издувних гасова има улогу да:

33 / 50

Од наведених елемената различитих комбинованих система паљења убризгавања бензина издвојити оне који се налазе искључиво на системима са директним убризгавањем.

34 / 50

Проблем функционисања давача протока ваздуха са врућим филмом код Motronic система је могуће са приметити посматрањем параметара кад мотора комуникационим уређајем када се проток ваздуха:

35 / 50

Приликом стартовања мотора са системом убризгавања  LE Jetronic  са ламбда сондом:

36 / 50

Приликом кочења бензинским мотором управљачки рачунар система Моtronic:

37 / 50

Постављањем бризгача са 30% већим протоком од одговарајућих, на мотору са системом убризгавања LE Jetronic без ламбда сонде и без претходног подешавања:

38 / 50

Издвојити даваче који су заједнички за системе убризгавања KE Jetronic и LE Jetronic.

39 / 50

Издвојити елементе система убризгавања који не припадају систему Mono Jetronik:

40 / 50

Када на систему паљења и убризгавања МЕ Motronic дође до меморисања кода грешке са значењем "давач температуре ваздуха ,напон превисок",то наводи да је :

41 / 50

Неисправност ЕГР вентила код Motronic система могуће је утврдити комуоникационим уређајем. Посматрањем параметара видећемо да проток ваздуха:

42 / 50

Бензински мотор са комбинованим системом директног убризгавања и паљења MED Motronic у подручју нижег оптерећења ради са ______ пуњењем цилиндра а при вишем оптерећењу са _______ пуњењем цилиндра.

43 / 50

Ако је на систему Motronic дошло до блокаде вентила рециркулације издувних гасова у делимично отвореном положају,количина ваздуха коју усисава мотор биће:

44 / 50

Најефикаснији рад катализатора је при радној температури од _______ до _______ °C.

45 / 50

Катализатор смањује количину штетних компонената у издувним гасовима и до 96% под условом да су _______, да је коефицијент вишка ваздуха ______ и да је ламбда регулација са _______ петљом.

46 / 50

Ако је на систему Motronic при очитавању параметара рада у празном ходу притисак у усисној грани већи од очекиваног,време убризгавања ће бити:

47 / 50

Код давача положаја папучице Е-Гаса ЕУЈ препознаје потенциометре тако што је једном на ред везано ______.

48 / 50

Ако се при константном протоку ваздуха Q у јединици времена кроз усисну грану повећава брзина обртања мотора n,систем убризгавања LH Jetronic:

49 / 50

Давачи температуре расхладне течности комбинованих система паљења и убризгавања састоје се од отпорника са ______ температурним коефицијентом.

50 / 50

Када се мерењем времена убризгавања система Mono Jetronic у празном ходу добије мања вредност од очекиване разлог је:

Your score is

0%